Tantos TSo-SW3c
Чувствительность: 91 дБ
Цена
1 170 ₽

Tantos TSo-SW6a
Чувствительность: 91 дБ
Цена
1 390 ₽

Tantos TSo-SW10a
Чувствительность: 91 дБ
Цена
2 410 ₽

Tantos TSo-SW6b
Чувствительность: 91 дБ
Цена
3 710 ₽

Tantos TSo-SW10b
Чувствительность: 91 дБ
Цена
4 520 ₽

Tantos TSo-SW15k
Чувствительность: 92 дБ
Цена
4 580 ₽

Tantos TSo-SW15kR
Чувствительность: 92 дБ
Цена
5 270 ₽

Tantos TSo-SW30k
Чувствительность: 92 дБ
Цена
7 700 ₽